Organisme atorgant

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE

Objecte

El Premi Nacional de Teatre recompensarà la meritòria tasca d’una persona o entitat en l’àmbit teatral, posada de manifest preferentment a través d’una obra o actuació feta pública o representada durant l’any 2018.

El Premi s’atorgarà amb base en les activitats de creació teatral realitzades per persones físiques o col·lectius susceptibles de ser considerats creadors, qualsevol que sigui la seva personalitat jurídica.

Per a la concessió del Premi es tindrà en compte la qualitat de l’obra o activitat recompensada i la seva significació com a aportació excel·lent i innovadora a la vida teatral espanyola.

Beneficiaris

Les candidatures al Premi Nacional de Teatre corresponent a l’any 2019 seran presentades pels membres del jurat o per les entitats culturals o professionals relacionades amb el teatre, mitjançant propostes raonades.

Quantia

La dotació econòmica del Premi és de 30.000 euros.

Lloc de presentació

Les candidatures seran adreçades al ministre de Cultura i Esport o a la presidenta del Jurat.

Termini de sol·licitud

La data límit de presentació d’aquestes propostes serà el 30 de juliol de 2019.

Normativa