Les persones físiques que hagin rebut un ajut han d’incloure’l a la declaració de la Renda.

imatge renda

Com a norma general, a no ser que la Llei indiqui el contrari, totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no realitzin activitats econòmiques tenen la consideració de guanys patrimonials i, per tant, estan subjectes a l’Impost de la Renda.

Les subvencions o ajuts que rebin les persones que realitzen activitats econòmiques poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons el destí de la subvenció o ajut.

Per a més informació, podeu trucar al servei d’Informació Tributària Bàsica: 901 33 55 33.