En data 5 de novembre de 2013, s’ha publicat al Tauler d’anuncis del Departament de Cultura, la resolució de convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva a activitats de dansa de caràcter professional.

En cas de concessió, el pagament de l’ajut es tramita mitjançant una bestreta del 80% de l’import atorgat, a partir de la notificació. El pagament del 20% restant es tramita un cop l’activitat objecte de l’ajut ha estat degudament justificada.

Podeu consultar aquesta publicació a https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1