Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a la producció de nous muntatges teatrals de sala i de carrer de caràcter professional. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per nous muntatges els que s’estrenin en el període que estableix la base 3.b), així com les reposicions o revisions d’aquells espectacles en què la producció originaria tingui, com a mínim, quatre anys d’antiguitat i que no hagi estat representada, com a mínim, un any abans de la data d’estrena de la reposició o revisió.

Termini de presentació: del 24 d’abril al 14 de maig de 2019

Més informació: http://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-a-la-produccio-de-nous-muntatges-teatrals-de-sala-i-de-carra-de-caracter-professional?category=&tipusNom=Ajuts%2C%20beques%20i%20subvencions