Tercera edició del programa de mobilitat d’artistes i creadors espanyols. Convoca Accion Cultural Española

El programa de mobilitat d’artistes i creadors espanyols d’AC/E té com a objectiu incentivar les institucions estrangeres de referència en les diferents disciplines, públiques i privades, perquè programin artistes i creadors espanyols.

Desenvolupament del programa :
– Els candidats al programa poden ser proposats únicament per institutciones estrangeres. No s’admetran propostes d’altres institucions o persones físiques.
– Un Comitè Assessor nomenat per AC/E s’encarregarà de seleccionar els candidats a partir de criteris objectius en funció de la naturalesa del programa i les seves propostes.
– Cada projecte aprovat comptarà amb una assignació que ha de ser utilitzada per cobrir alguna de les despeses de la participació de l’artista o creador espanyol (viatge , estada , difusió etc ). Per a això, i en funció de la sol · licitud i l’interès de la mateixa , hi ha quatre categories de col · laboració ( amb aportacions màximes de 1.000 , 2.000 , 3.000 o 5.000 €), dividint-se el pressupost assignat entre elles.

El termini per a l’enviament de candidatures acabarà el 31 de març de 2014.

http://www.accioncultural.es/es/programa_movilidad