Organisme atorgant
GENERALITAT DE CATALUNYA – DEPARTAMENT DE CULTURA
Institut Català de les Empreses Culturals
Objecte
D’acord amb l’article 7.2.i) dels Estatuts de l’Institut Català de les Empreses Culturals, aprovats pel Decret 100/2001, de 3 d’abril, el Consell d’Administració acorda:

Modificar les bases generals reguladores dels procediments per a la concessió d’ajuts en règim de concurrència, publicades mitjançant la Resolució CLT/2383/2014, de 17 d’octubre (DOGC núm. 6738, de 29.10.2014), en el sentit d’eliminar el paràgraf que estableix la lletra e) de la base 11.5.

Normativa