Organisme atorgant

EUROREGIÓ PIRINEUS MEDITERRÀNIA

Objecte

Aquesta convocatòria s’emmarca en el Full de ruta 2018-2020 de l’Euroregió, en particular en la prioritat d’aprofundir la identitat euroregional i l’objectiu de “mantenir i enfortir les convocatòries i la dotació dels projectes culturals euroregionals promoguts pels actors del territori, per tal de tenir un sector cada dia més fort i capaç d’internacionalitzar-se”.

OBJECTIUS
– Impulsar i consolidar partenariats i projectes de cooperació euroregional estructurants i sostenibles, tot contribuint al desenvolupament de noves audiències i al foment de la innovació i de la creativitat en l’àmbit cultural.
– Enfortir la capacitat dels sectors culturals d’actuar a escala transnacional i europea, en particular mitjançant la circulació de les obres i la mobilitat dels actors i dels artistes

Beneficiaris

– Qualsevol tipus d’entitat cultural professional amb personalitat jurídica de dret privat amb seu en qualsevol dels territoris de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (Catalunya, Illes Balears, Occitània)

– Persones jurídiques de dret públic amb seu en el territori euroregional (museus, biblioteques, arxius, universitats, orquestres, etc.).

Accions subvencionables

ÀMBITS D’ACCIÓ
Qualsevol disciplina i expressió artística en els àmbits de les arts escèniques, art contemporani, cinema, audiovisual, patrimoni material i immaterial, llengües euroregionals (català, occità, francès i castellà), música, literatura, etc.
Per a aquells projectes que preparin una candidatura d’àmbit europeu, cal recordar que el subprograma Cultura del programa “Europa Creativa” no contempla el finançament d’activitats relacionades exclusivament amb el sector audiovisual. Les accions en l’àmbit audiovisual només són elegibles si representen un aspecte secundari d’activitats principals d’altres sectors culturals. En aquest sentit, en el marc de la present convocatòria euroregional, un contingut purament audiovisual només serà admès com a projecte de dimensió euroregional, amb l’excepció d’aquelles propostes que poguessin encaixar en la convocatòria d’educació a la imatge del subprograma MEDIA del programa “Europa Creativa”.

TIPUS D’ACTIVITATS
Creació, producció, desenvolupament, difusió, conservació i restauració de béns i serveis que incorporin una expressió artística, intercanvis culturals o qualsevol altra expressió creativa,així com tasques relacionades, com ara la formació i la gestió inherents a aquestes activitats.

Despeses subvencionables

Són elegibles les despeses estrictament relacionades amb l’execució del projecte (factures i documents clarament identificables)

COSTOS DIRECTES
1) Despeses d’execució (lloguer d’espais directament relacionats amb l’activitat, lloguer d’equipament, compra de material, transport d’equipament, assegurances, càtering).
2) Despeses de comunicació i difusió (impressió de documentació, despeses de publicitat, compra de materials publicitaris, creació i manteniment de pàgina Web, despeses de difusió de documentació).
3) Despeses de viatges i subsistència (transport, allotjament, subsistència).
4) Despeses de personal (part dels salaris del personal / feina relacionada amb el projecte, serveis professionals externalitzats, remuneració dels artistes i tècnics).

COSTOS INDIRECTES (màxim 7% dels costos directes): despeses relacionades amb els espais de treball (lloguer, electricitat, aigua, neteja, etc.) i altres despeses d’oficina (connexió telefònica, Internet, fotocòpies, depreciació de l’equipament, etc.).

Característiques

Si el projecte és seleccionat, s’ha de comptar amb un termini mínim de 6 mesos entre la presentació del dossier i la signatura del conveni.

Per als projectes d’abast euroregional és recomanable preveure l’inici de la programació de les activitats en el primer semestre del 2019.

Durada

De 12 a 24 mesos.

Dotació pressupostària

La dotació financera de la present convocatòria és de 170.000 euros, a distribuir entre els diferents beneficiaris.

Quantia

A. Projectes d’abast euroregional:
– el finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cost total del projecte;
– la sol·licitud de subvenció és d’un mínim de 15.000 euros i un màxim de 27.999 euros per projecte.

B. Projectes d’abast europeu:
– el finançament aportat per l’Euroregió no podrà excedir el 60% del cofinançament propi;
– la sol·licitud de subvenció és d’un mínim de 28.000 euros i un màxim de 100.000 euros per projecte.

Lloc de presentació

El dossier de candidatura ha de ser enviat obligatòriament de dues formes:

Per via postal:
GECT Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
El Centre del Món
35 boulevard Saint-Assiscle / CS 32032
66011 Perpignan Cedex
FRANÇA

Per correu electrònic:
courrier@euroregio-epm.eu

Termini de presentació

Terminis de presentació del dossier de candidatura:

A. Projectes d’abast euroregional: 15 d’octubre del 2018

B. Projectes d’abast europeu: 7 de setembre del 20185

Normativa

Convocatòria

Observacions

Més informació