Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Els ajuts per a l’acció i la promoció cultural tenen per objecte la modernització i professionalització del sector cultural i creatiu a través del foment d’activitats que contribueixin a alguna de les següents finalitats:

a) Fomentar la modernització del sector i l’ús de les noves tecnologies en la creació i difusió de continguts, productes i serveis culturals.

b) Incrementar la professionalització de les indústries culturals i creatives i la seva capacitat per generar ocupació potenciant la formació, la integració, la vertebració, les associacions sectorials i les xarxes dins del sector cultural.

c) Estimular la participació del sector privat en el finançament de projectes culturals i fomentar el mecenatge cultural.

d) Fomentar la internacionalització de la cultura espanyola i la seva inclusió en xarxes europees d’oferta cultural, afavorir els vincles entre les comunitats autònomes, promoure la participació activa de la ciutadania en els processos culturals i potenciar Espanya com a destinació turística cultural.

Beneficiaris

Podran ser beneficiàries les persones jurídiques de nacionalitat espanyola, de qualsevol estat membre de la Unió Europea o dels estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu. Les persones jurídiques no podran tenir ànim de lucre, han d’estar legalment constituïdes a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i han de tenir residència fiscal a Espanya.

Queden excloses les persones físiques, les administracions públiques, els seus organismes autònoms, les empreses públiques i altres ens públics.

Termini de realització

Les activitats hauran de desenvolupar-se entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019. Per tant, les despeses s’han de fer dins d’aquest període.

Dotació pressupostària

L’import màxim imputable a la subvenció serà d’1.900.000 €.

Quantia

Un màxim de 90.000€.

Lloc de presentació

El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible a la pàgina web de la Secretaria d’Estat de Cultura (www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areascultura/industriasculturales). Haurà de ser complimentat en castellà i en la seva totalitat.

Les sol·licituds s’han de presentar des de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de cultura.

Termini de presentació

15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte al BOE.

Normativa