Organisme atorgant

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Objecte

Primer.-Es modifica l’apartat tercer de la Resolució de 27 de gener de 2017, de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, per la qual es convoquen ajudes a la dansa, la lírica i la música corresponents a l’any 2017, fixant-se un import total de 6.005.917,60 € com a quantia màxima imputable a la convocatòria.

Segon.-S’estableix un nou termini de presentació de sol·licituds de 15 dies hàbils, en els termes de l’apartat novè de la resolució de convocatòria. Els sol·licitants que hagin presentat sol·licitud, dins el termini assenyalat en la Resolució de convocatòria de 27 de gener de 2017, no estaran obligats a presentar-la de nou.

Tercer.-Es mantenen sense canvis la resta d’apartats de la Resolució de convocatòria de 27 de gener de 2017.

Quart.- Aquesta resolució produirà efectes l’endemà de la publicació del seu extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Normativa