Ajudes a la dansa, la lírica i la música corresponents a l’any 2017 (Convocatòria)

Organisme atorgant
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Objecte
Aquesta resolució té per objecte la regulació de les ajudes a la dansa, la lírica i la música, en el marc de les competències de l’INAEM i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb vista a la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical i a la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació cultural entre les diferents comunitats autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.
Beneficiaris
Podran sol·licitar aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres estats associats a l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte, a excepció dels residents en els considerats paradisos fiscals segons el Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen els articles 2, apartats 3, número 4, de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, per la qual s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1991.

Així mateix, podran sol·licitar aquests ajuts les persones, entitats i agrupacions indicades a l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.

Accions subvencionables
A. Ajudes a la dansa.  

A1. Programes de suport per gires per Espanya.
A1.1 Suport a companyies de dansa per gires per Espanya.
A1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació coreogràfica.
A1.3 Suport a agrupacions de dansa per gires de projectes interautonòmics.

A2. Programes de suport a companyies de dansa per gires per l’estranger.

A3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal per a la realització d’activitats de dansa.

A4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de dansa.

A5. Programes de suport a espais escènics i musicals amb programacions coreogràfiques estables.

A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens.

A7. Programes d’ajuts complementaris a la comunicació coreogràfica amb les comunitats autònomes insulars i les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla.

B. Ajudes a la lírica i la música.  

B1. Programes de suport per gires per Espanya.
B1.1 Suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per Espanya.
B1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació lírica i musical.
B1.3 Suport a agrupacions de lírica i música per gires de projectes interautonòmics.

B2. Programes de suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per l’estranger.

B3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a la realització d’activitats de lírica i música.

B4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de lírica i música.

B5. Programes de suport a espais escènics i musicals ia entitats organitzadores de temporades líriques.

B6. Programes de suport a encàrrecs de composició vinculats a estrena.

B7. Programes d’ajudes complementàries a la comunicació en l’àmbit de la lírica i la música amb les comunitats autònomes insulars i les ciutats amb estatut d’ Autonomia de Ceuta i Melilla.

Termini de realització
Els ajuts es concediran per a activitats desenvolupades entre l’1 de gener i al 31 de desembre de 2017.
Dotació pressupostària
L’import màxim imputable a aquesta convocatòria d’ajuts és de 4.838.361,60 €.
Quantia
La quantia màxima individual de les ajudes no podrà superar el 65 per cent del cost total del projecte. En la modalitat A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens aquest límit es podrà ampliar fins al 80% del cost total del projecte. En tot cas, la ajut concedit no sobrepassarà les següents quantitats:

Modalitat A1:
Submodalitat A1.1: 70.000 euros.
Submodalitat A1.2: 70.000 euros.
Submodalitat A1.3: 100.000 euros.

Modalitat B1:
Submodalitat B1.1: 100.000 euros.
Submodalitat B1.2: 100.000 euros.
Submodalitat B1.3: 100.000 euros.

Modalitats A2 i B2: 70.000 euros.

Modalitat A3 i B3: 100.000 euros.

Modalitats A4 i B4: 100.000 euros.

Modalitats A5 i B5: 100.000 euros.

Modalitat A6: 120.000 euros.

Modalitat B6: 15.000 euros.

Modalitats A7 i B7: 30.000 euros.

Lloc de presentació
El model de sol·licitud tindrà exclusivament format electrònic i es trobarà disponible a la pàgina web de la Secretaria d’Estat de Cultura (http://www.mcu.es/artesEscenicas/SC/becasAyudasSubvenciones/index.html). haurà de ser emplenat en castellà i en la seva totalitat. Les dades no aportades, total o parcialment, no seran tinguts en compte a l’efecte de la seva valoració.

Les sol·licituds s’han de presentar a través del registre electrònic de la Secretaria d’Estat de Cultura, acompanyades de la documentació que correspongui.

Termini de presentació
15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Butlletí Oficial de l’Estat.
Normativa

No Comments Yet

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *


La Mostra d'Igualada

Subscriu-te al nostre butlletí

FACEBOOK