Organisme atorgant
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Objecte
Es convoquen les ajudes a la dansa, la lírica i la música,en el marc de les competències de l’INAEM i d’acord amb els objectius que té encomanats, amb vista a la preservació del patrimoni coreogràfic, líric i musical ia la seva difusió en l’àmbit del territori de l’Estat i fora de les seves fronteres, afavorint especialment la comunicació entre les diferents comunitats autònomes, la igualtat de tots els ciutadans en l’accés als serveis culturals i la creació i consolidació de nous públics.
Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb establiment permanent en qualsevol Estat de la Unió Europea i altres estats associats a l’Espai Econòmic Europeu, amb plena igualtat de tracte, a excepció dels residents en els considerats paradisos fiscals segons el Reial Decret 1080/1991, de 5 de juliol, pel qual es determinen els països o territoris a què es refereixen els articles 2, apartats 3 i 4 de la Llei 17/1991, de 27 de maig, de mesures fiscals urgents, i 62 de la Llei 31/1990, de 27 de desembre, per la qual s’aproven els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 1991

Així mateix, podran sol·licitar aquests ajuts les persones, entitats i agrupacions indicades en l’article 2.2 de l’Ordre CUL / 2912/2010, de 10 de novembre.

Accions subvencionables
A. Ajudes a la dansa.

A1. Programes de suport per gires per Espanya.
A1.1 Suport a companyies de dansa per gires per Espanya.
A1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació coreogràfica.
A1.3 Suport a agrupacions de dansa per gires de projectes interautonòmics.

A2. Programes de suport a companyies de dansa per gires per l’estranger.

A3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal per a la realització d’activitats de dansa.

A4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de dansa.

A5. Programes de suport a espais escènics i musicals amb programacions coreogràfiques estables.

A6. Programes de suport a circuits de dansa organitzats per xarxes d’espais escènics i musicals, festivals i certàmens.

A7. Programes d’ajuts complementaris a la comunicació coreogràfica amb les comunitats autònomes insulars i les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla.

B. Ajudes a la lírica i la música.

B1. Programes de suport per gires per Espanya.
B1.1 Suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per Espanya.
B1.2 Suport a les gires pel territori nacional de projectes de nova creació lírica i musical.
B1.3 Suport a agrupacions de lírica i música per gires de projectes interautonòmics.

B2. Programes de suport a intèrprets i agrupacions de lírica i música per gires per l’estranger.

B3. Programes de suport a entitats sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a la realització d’activitats de lírica i música.

B4. Programes de suport a festivals, mostres, certàmens i congressos de lírica i música.

B5. Programes de suport a espais escènics i musicals ia entitats organitzadores de temporades líriques.

B6. Programes d’ajudes a encàrrecs de composició vinculats a estrena.

B7. Programes d’ajuts complementaris a la comunicació lírica i musical amb les comunitats autònomes insulars i les ciutats amb estatut d’autonomia de Ceuta i Melilla.

Dotació pressupostària
Aquesta convocatòria està dotada amb un màxim de 6.047.952 euros.
Quantia
La quantia màxima individual de les ajudes serà la necessitat de finançament declarada pel sol · licitant-que no podrà superar el 65 per cent del cost total del projecte i, en tot cas, les següents quantitats:

Modalitat A1:
Submodalitat A1.1: 70.000 euros.
Submodalitat A1.2: 70.000 euros.
Submodalitat A1.3: 100.000 euros.

Modalitat B1:
Submodalitat B1.1: 100.000 euros.
Submodalitat B1.2: 100.000 euros.
Submodalitat B1.3: 100.000 euros.

Modalitats A2 i B2: 70.000 euros.

Modalitat A3 i B3: 100.000 euros.

Modalitats A4 i B4: 100.000 euros.

Modalitats A5 i B5: 100.000 euros.

Modalitat A6: 120.000 euros.

Modalitat B6: 15.000 euros.

Modalitats A7 i B7: 30.000 euros.

Lloc de presentació
Les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Cultura.

La seu electrònica estarà disponible al web de la Secretaria d’Estat de Cultura a partir de la publicació de la convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat» i fins a les 15 hores de l’últim dia de presentació.

Termini de presentació
El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 30 dies naturals comptats a partir del dia següent al de la publicació de la present convocatòria en el «Butlletí Oficial de l’Estat».
Fins al 23/03/16
Normativa